République tchèque République tchèque Jihočeský Kraj

Jihočeský Kraj

« Jihočeský Kraj » contribue aux dimensions locale et régionale de la campagne UN sur CINQ - une campagne paneuropéenne coordonnée par le Conseil de l’Europe

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

- řídí a kontroluje výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí na území kraje
- metodicky vede sociální pracovníky SPOD a vytváří pro ně metodické materiály
- seznamuje sociální pracovníky SPOD se závaznými postupy a novými metodami práce a možnostmi aplikace v případové práci s klientem a jeho rodinou
- zajišťuje preventivní a poradenskou činnost v oblasti náhradní rodinné péče
- vydává stanoviska pro rozhodnutí soudu v řízení o svěření dítěte do pěstounské péče nebo o osvojení dítěte dle ustanovení § 18 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ...

Lire la suite »

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

- řídí a kontroluje výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí na území kraje
- metodicky vede sociální pracovníky SPOD a vytváří pro ně metodické materiály
- seznamuje sociální pracovníky SPOD se závaznými postupy a novými metodami práce a možnostmi aplikace v případové práci s klientem a jeho rodinou
- zajišťuje preventivní a poradenskou činnost v oblasti náhradní rodinné péče
- vydává stanoviska pro rozhodnutí soudu v řízení o svěření dítěte do pěstounské péče nebo o osvojení dítěte dle ustanovení § 18 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
- spolupracuje s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí, s příslušnými státními orgány a institucemi i s nestátními organizacemi, které mají v působnosti ochranu dětí
- provádí odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu
- zajišťuje přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny
- zajišťuje setkání pěstounských rodin a konzultace o výkonu pěstounské péče
- rozhoduje o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- analyzuje a vyhodnocuje výkon SPOD se zřetelem na kvalitu a etiku, s výsledky seznamuje jednotlivé sociální pracovníky SPOD, zastupitelstvo a MPSV
- pravidelně spolupracuje s věcně příslušným odborem MPSV
- vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty občanů na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- vydává, odnímá, vede evidenci a kontroluje činnost osob, kterým bylo vydáno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
- vyřizuje dotazy a připomínky pracovníků obcí, dětských domovů, kojeneckých ústavů, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a výchovných ústavů týkající se sociálně-právní ochrany dětí
- vykonává další činnosti v rámci pracovní náplně krajského úřadu a svého odborného zařazení

« Masquer la suite


Les contenus de cette page web sont publiés sous la responsabilité de Jihočeský Kraj www.kraj-jihocesky.cz

Collectivités territoriales
Image du partenaire
Nb d'habitants
636138 habitants