République tchèque République tchèque Jiho?eský Kraj

Jiho?eský Kraj

« Jiho?eský Kraj » contribue aux dimensions locale et régionale de la campagne UN sur CINQ - une campagne paneuropéenne coordonnée par le Conseil de l’Europe

Odd?lení sociáln?-právní ochrany d?tí

- ?ídí a kontroluje výkon státní správy na úseku sociáln?-právní ochrany d?tí na území kraje
- metodicky vede sociální pracovníky SPOD a vytvá?í pro n? metodické materiály
- seznamuje sociální pracovníky SPOD se závaznými postupy a novými metodami práce a možnostmi aplikace v p?ípadové práci s klientem a jeho rodinou
- zajiš?uje preventivní a poradenskou ?innost v oblasti náhradní rodinné pé?e
- vydává stanoviska pro rozhodnutí soudu v ?ízení o sv??ení dít?te do p?stounské pé?e nebo o osvojení dít?te dle ustanovení § 18 zákona ?. 359/1999 Sb., o sociáln?-právní ochran? d?tí
- spolupracuje ...

Lire la suite »

Odd?lení sociáln?-právní ochrany d?tí

- ?ídí a kontroluje výkon státní správy na úseku sociáln?-právní ochrany d?tí na území kraje
- metodicky vede sociální pracovníky SPOD a vytvá?í pro n? metodické materiály
- seznamuje sociální pracovníky SPOD se závaznými postupy a novými metodami práce a možnostmi aplikace v p?ípadové práci s klientem a jeho rodinou
- zajiš?uje preventivní a poradenskou ?innost v oblasti náhradní rodinné pé?e
- vydává stanoviska pro rozhodnutí soudu v ?ízení o sv??ení dít?te do p?stounské pé?e nebo o osvojení dít?te dle ustanovení § 18 zákona ?. 359/1999 Sb., o sociáln?-právní ochran? d?tí
- spolupracuje s Ú?adem pro mezinárodn?právní ochranu d?tí, s p?íslušnými státními orgány a institucemi i s nestátními organizacemi, které mají v p?sobnosti ochranu d?tí
- provádí odborné posuzování pro ú?ely zprost?edkování osvojení, p?stounské pé?e a p?stounské pé?e na p?echodnou dobu
- zajiš?uje p?ípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo p?stouny k p?ijetí dít?te do rodiny
- zajiš?uje setkání p?stounských rodin a konzultace o výkonu p?stounské pé?e
- rozhoduje o státním p?ísp?vku pro z?izovatele za?ízení pro d?ti vyžadující okamžitou pomoc
- analyzuje a vyhodnocuje výkon SPOD se z?etelem na kvalitu a etiku, s výsledky seznamuje jednotlivé sociální pracovníky SPOD, zastupitelstvo a MPSV
- pravideln? spolupracuje s v?cn? p?íslušným odborem MPSV
- vy?izuje stížnosti, oznámení a podn?ty ob?an? na úseku sociáln?-právní ochrany d?tí
- vydává, odnímá, vede evidenci a kontroluje ?innost osob, kterým bylo vydáno pov??ení k výkonu sociáln?-právní ochrany d?tí
- vy?izuje dotazy a p?ipomínky pracovník? obcí, d?tských domov?, kojeneckých ústav?, za?ízení pro d?ti vyžadující okamžitou pomoc a výchovných ústav? týkající se sociáln?-právní ochrany d?tí
- vykonává další ?innosti v rámci pracovní nápln? krajského ú?adu a svého odborného za?azení

« Masquer la suite


Les contenus de cette page web sont publiés sous la responsabilité de Jiho?eský Kraj www.kraj-jihocesky.cz

Collectivités territoriales
Image du partenaire
Nb d'habitants
636138 habitants